பிறர் பேசுவதை
நாம் காதாலும் இதயத்தாலும்
கேட்கவேண்டும்.