முக மலர்ச்சியோடு கொடுப்பவரே
கடவுளின் அன்புக்கு உரியவர்.