மனித நாக்கு
எலும்புகள் இல்லாததுதான் .
ஆனாலும் அது
ஒரு இதயத்தையே
உடைக்கும்  வலிமை கொண்டது.