மனிதர்கள் ஒருவருக்காக  இன்னொருவர் வாழ்கின்றனர் 
ஆகவே அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுங்கள் 
அல்லது அவர்களை அனுசரித்துப் போங்கள் 
வெறுக்காதீர்கள்.

- மார்க்கஸ் அரேலியஸ்