உதவிக்கு யாரும் இல்லை என வருந்தாதே
உனக்கு துணையாக நான்  இருக்கிறேன்
தைரியமாகப் போராடு ..
இப்படிக்கு
தன்னம்பிக்கை .