இந்த உலகில் உங்களுக்கென்று எதுவுமே இல்லை
என்று சொல்லாதீர்கள்;
இதோ
இன்றைய தினம் இருக்கின்றதே.
இன்று ஏதாவதொரு வழியில் முயற்சி செய்தீர்களா?
முதலில் முயற்சி எனும் விலையை
நிகழ் காலத்தில் கொடுங்கள் .
பயன் தானாக வந்து சேரும்.

- தாமஸ் தாப்பர்