ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி?
என்ற கேள்விக்கு
பல சமயங்களில்
பதில் கிடைப்பதேயில்லை.