ஒரு எலும்புக்காக
நேர்மையான மனிதன்
தன்னை
நாயாக்கிக்கொள்ள மாட்டான்.

- டென்வஸ்