இறக்கத்தான் பிறந்தோம்
அதுவரை இரக்கத்தோடு இருப்போம்.

- அன்னை தெரசா