இதயப்பூர்வமான காரியங்களை செய்பவனுக்கு
இறைவன் உதவி புரிவான்.
உன்னால் இயன்றவரை
நற்செயல்களை செய்.

- விவேகானந்தர்