கடவுள் மாறாதவர்.
அவரைப்பற்றி
மக்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கும்
எண்ணங்களே
மாறிக் கொண்டிருக்கின்றன.

- காந்தி