மனிதனுக்கு மனிதன்
சரியான உறவுகள் கொள்வதைத்
தடுக்கின்ற எந்த ஒரு மதமும்
மதமே அல்ல.
அது அடக்குமுறையின் அடையாளமே.

- டாக்டர் அம்பேத்கார்