உங்களிடம் தோற்றுப்போனவரை
கேவலப்படுத்தாதீர்கள்
அவர் இல்லையென்றால்
நீங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கவே முடியாது.