எப்படி உழைப்பதென்று
பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள்.
ஏன் சேமிக்க வேண்டுமென்பதை
தானாகவே கற்றுக்கொள்வார்கள்.