பணம் நமக்கு
எல்லாவற்றையும் கொடுக்கலாம்;
ஆனால்
வறுமை நம்மிடம் இருந்து பறித்த சிலவற்றை
பணத்தால் திருப்பி தர முடியாது.

- சார்லி சாப்ளின்