மனித வாழ்க்கை
மற்றெல்லா அம்சங்களையும் விட
அழகிய தோற்றம் உடையதாயிருக்க வேண்டும்.

- பிளாட்டோ