அடுத்தவர்களுக்காக வாழும்
உனது வாழ்வுதான் அர்த்தம் மிகுந்தது.

- ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின்