எந்தக் காரியத்தையும்
உற்சாகத்தோடு செய்கிறவன்
தன் நோக்கத்தை தவறுவது அபூர்வம்.

- வால்மீகி