உன் உலகம் தலைகீழாக திரும்பினாலும்
கவலை கொள்ளாதே.
மறுபக்கத்தில் இன்னும் அழகான உலகம்
உனக்காக காத்திருக்கலாம்.