மனம் என்றும் இளமையானது.
ஆனால் உடல் அப்படியல்ல.
மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு என்றாலும் கூட .
உடல் விஷயத்தில் அது பலிக்காது.