தவறு நேர்ந்து விடுமோ என்று அஞ்சி அஞ்சி
எந்தச் செயலையும் செய்யாமல்
பின்வாங்குவது இழிவானது.

- ஹென்றி போர்ட்