துன்பங்களை
வளர்ப்பதும் தனிமை தான்;
தணிப்பதும் தனிமை தான்.