வாழ்க்கையில்
எது ஒன்று அதிக இன்பத்தை தருகிறதோ
அதுவே சில வேளைகளில்
அதிக துன்பத்தையும் தந்துவிடுகிறது.