கடினமான சந்தர்ப்பங்கள்
உண்மையில் சாபங்கள் அல்ல;
அவை உங்களுக்கு அருளப்படும் வரங்கள்.

- சத்குரு