ஒன்று தவிர்க்க முடியாது எனும் போது,
அதை எதிர்கொள்ளும் தைரியம்
வந்துதானே தீர வேண்டும்.