அன்பு தான் உன் பலவீனம் என்றால்
இந்த உலகின் மிகச் சிறந்த பலசாலி
நீ தான்.

- அன்னை தெரசா