உன்னைப் பாராட்டாத ஒருவன்
திடீரென்று புகழ்ந்து பேசினால்
அவன் உன்னை மட்டந்தட்ட விரும்புகிறான்
அல்லது உன்னிடமிருந்து
எதையோ எதிர்பார்க்கிறான்.

- ஸ்பானிய பழமொழி