சுமூகமாயிருத்தல் என்பது
விலையின்றி கிடைக்கும் ;
ஆனால் அதைக் கொண்டு
அனைத்தையும் வாங்கமுடியும்.

- பிராங்க்ளின்