தெரிந்தே எதையும் வீணாக்கும் பழக்கம்
விரைவில் அதைத் தேடி அலைய வைக்கும்.

- ஸ்காட்லாந்து பழமொழி