அதிகாரத்தை நாடி
சுதந்திரத்தை பறிகொடுப்பது
விபரீத ஆசை.

- பிரான்சிஸ் பேகன்