வெற்றி வீரராக,  மன்னராக, நீதிபதியாக
ஒருவர் வாழலாம்;
ஆனால்
மனிதனாகத்தான் இறக்கவேண்டும்.

- டேனியல் வெப்ஸ்டர்