ஒவ்வொரு யுகமும்
பழைய தவறுகளை அம்பலப்படுத்தியபடி உள்ளது.
அதே நேரத்தில் புது தவறுகளை உருவாக்குகிறது.

- தாமஸ் புல்லர்