எதிரிகளைத் தாக்க
கட்டப்படும் கோட்டைகளே
கல்வி சாலைகள்.

- கன்பூசியஸ்