கையில் மிஞ்சியதைப்
பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்வதைப் போன்று
ஆதாயம் வேறில்லை.

- பபிலியஸ் சைரஸ்