செல்வத்தினால்
வறுமை என்னும்
ஒரே ஒரு தீமையினின்றுதான்
நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும்.

- ஜான்சன்