வீடே இல்லையென்றால் விசனம் வருவதில்லை;
ஒரு வீடு கிடைத்து விட்டால் மறு வீடு கேட்கிறது.

- கண்ணதாசன்