காரியத்தில் முக்கியத்துவத்தை விட
காரியம் செய்யும் காலத்தின் முக்கியத்துவமே
பிரதானம்.

- கண்ணதாசன்