காத்திருக்க தெரியாதவன் முட்டாள்;
காத்திருக்க விரும்பாதவன் பேதை;
காத்திருக்க முடியாதவன் தற்கொலையாளி.

- பகவத்கீதை