பருவம் தவறிய மழையும்
நிதானம் தவறிய மனிதனும்
பயனற்றுப் போவது உறுதி.

- பகவத்கீதை