தோல்வியை தோல்வியாக நினைக்காதவர்கள்
உடனடியாக சமாதானம் தேடிக்கொள்வார்கள்.

- மகாபாரதம்