ஒவ்வொரு துரதிஷ்டத்தையும்
பொறுமையால் தான்
வெல்ல வேண்டும்.

- வர்ஜில்