வாழ்க்கையில்
நமக்கு வரும் துன்பங்களில்
பாதிக்கு மேல்
நாமே
கற்பனை செய்து கொள்பவை .

- ராபர்ட் லிண்ட்