மனிதனுடைய மனக்கோட்டைகள்
எவ்வளவு தான் வானளாவி இருந்தாலும்
காலம் ஒரு தடவை 'ப்பூ' என்று ஊதும்போது
தரை மட்டமாகிவிடும்.

- காண்டேகர்