தூக்கம் வந்துவிட்டால்
தலையணை தேவையில்லை;
காதல் வந்துவிட்டால்
அழகு தேவையில்லை .

- ஆப்கானிஸ்தான் பழமொழி