நடக்கும் ஒவ்வொன்றிலும்
வாய்ப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறான்
ஊக்கமுள்ளவன்.
அதற்கான சக்தியையும்
ஊக்கமான உள்ளமே வழங்கிவிடுவதால்
வெற்றியும் பெறுகிறான்.

- ஹென்றி ஹாகின்ஸ்