வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற மூறு வழிகள்:
1. பிறரைக் காட்டிலும் அதிகமாக அறிந்துகொள்ள முயலுங்கள்.
2. பிறரைக் காட்டிலும் அதிகமாக உழைக்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
3. பிறரைக் காட்டிலும் குறைவாக பிறரிடமிருந்து பெற முயலுங்கள்.

- வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்