வலிமையையும் உணர்ச்சியும் சாதிப்பதை விட
பொறுமையம் காலமும் அதிகமாக சாதித்து விடும்.

- லாபென்டெயின்