எல்லாம் போய்விட்டாலும்
வெல்ல முடியாத உள்ளம் இருந்தால்
உலகத்தையே கைப்பற்றலாம்.

- மில்டன்