ஒரு முறை கூட
சிரிக்காமல் கழித்த நாளே
வீணாகக் கழித்த நாளாகும்.

-  சாம் போர்ட்