ஒவ்வொரு காலையும்
உங்கள் குறிக்கோளை
பலப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
ஒவ்வொரு மாலையும்
ஓரளவு வேலை முடிந்திருப்பதைக்
காணலாம்.

- கதே